لیست پیمانکاران حمل بار و اثاث کشی


آمار درخواستهای ارتباط با شمـا


لیست درخواستهای مشتریان سایت

با دریافت شماره تماس مشتری ، تا 24 ساعت امکان معامله با مشتری مذکور ، فقط برای شما مقدور خواهد بود و درخواست فوق از لیست درخواست ها حذف می گردد. ضمنا به ازای انتخاب هر درخواست ملک ، مبلغی از اعتبار حساب سرویس ويژه شما کسر خواهد شد.


گزارش آگهی های حذف شده